Anunci de cobrament del Impost d’activitats Econòmiques (IAE) 2024

Plaç per efectuar l’ingrés: del 16 de setembre al 20 de novembre de 2024

Lloc de pagament: a través de les entitats col.laboradores (Bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit), en les quals es necessari que l’obligat disposi de compte obert.

Pagament també per internet: https://sede.agenciatributaria.gob.es