Anunci de cobrament

  • S’informa als contribuents que des del 1 de febrer al 3 d’abril de 2023 tindrà lloc el cobrament en període voluntari del Impost de Vehicles de Tracció Motora