Calendari recollida voluminosos 2024

Residus municipals voluminosos

Mobles i altres

Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses

Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)

El servei de recollida de voluminosos és específic per a mobles, estris i trastos vells domèstics.

En queden excloses la resta de deixalles i, de forma expressa, les runes o qualsevol altre residu que pugui suposar un risc pel personal que fa la recollida com per la resta de ciutadans (objectes tallants o punxants, residus tòxics i perillosos, dipòsit amb gasoil o substàncies inflamables…).

També queden exclosos del servei de recollida de voluminosos i del servei públic de deixalleries els següents residus:

  • Residus sanitaris de tipus III i tipus IV
  • Residus generals fora de l’àmbit territorial
  • Residus especials com ara pneumàtics, pots de pintura i amiant.