Licitació de caça 2022-23/ Licitación de caza 2022-23

Us comuniquem que el divendres, 20 de maig, a les 13.00h a la sala de plens de l’Ajuntament es procedirà a l’obertura dels sobres de la licitació de caça d’enguany. La sessió és oberta a tothom que estigui interessat/da

Le comunicamos que el viernes, 20 de mayo, a las 13.00h en la sala de Plenos del Ayuntamiento se procederá a la apertura de los sobre de la licitación de caza de este año. La sesión está abierta a todo aquel que esté interesado/a