Reglament d’ús dels espais i els equipaments culturals gestionats per l’Ajuntament de Queralbs

El Ple de l’Ajuntament de Queralbs en sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2023 va aprovar inicialment el Reglament d’ús dels espais i els equipaments culturals gestionats per l’Ajuntament de Queralbs.

Se sotmet a informació pública als efectes que durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de del dia següents al de la seva publicació, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que considerin pertinents. 

En el supòsit que no es formulin al.legacions durant el termini d’exposició pública s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. 

Us podeu descarregar el reglament per consultar en el següent enllaç:

REGLAMENT ÚS SALES I ESPAIS(2)