Perfil de contractant

Per accedir al perfil del contractant de l’ajuntament de Queralbs podeu clicar en el següent enllaç

CONTRACTE MILLORES EDIFICI AJUNTAMENT I CONSTRUCCIÓ DE LOCAL PER BIOMASSA (8 de febrer de 2018)

Anunci BOP contracte

PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS

Si esteu interessats en consultar el projecte, caldrà que ens envieu un correu electrònic a l’adreça: info@ajqueralbs.cat, fent la petició i us el farem arribar via we transfer.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS REGULADORES DE L’ARRENDAMENT DEL BÉ PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE QUERALBS CONSISTENT EN L’IMMOBLE SITUAT A SERRAT (13 de novembre de 2017)

20171006 – PLEC DE CLÀUSULES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS REGULADORES DE L’ARRENDAMENT DEL BÉ PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE QUERALBS CONSISTENT EN L’IMMOBLE SITUAT A QUERALBS AL CARRER DEL MIG (CA L’APREMIANT)- HABITATGE 2 PER A DESTINAR-HO A HABITATGE (13 de novembre de 2017)

PLEC

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL BÉ PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE QUERALBS CONSISTENT EN L’IMMOBLE SITUAT A QUERALBS AL CARRER DEL MIG (CA LA PREMIANT)

PLEC DE CLÀUSULES – HABITATGE 1 CAL APREMIANT

APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DE SUBHASTA CONJUNTA DEL PLA D’APROFITAMENTS FORESTALS DE 2016

BOP SUBHASTES_01.07.16 (1)

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL SEGON PIS DE CA L’APREMIANT.

ANUNCI

En sessió plenària de data 22 de maig de 2015 es va aprovar el Plec de clàusules administratives i econòmiques particulars reguladores del contracte d’arrendament del bé patrimonial de l’Ajuntament de Queralbs consistent en l’immoble situat a Queralbs al carrer del Mig (Ca l’Apremiant) – Habitatge número 2 per a destinar-ho a habitatge habitual. Així mateix es va acordar sotmetre el plec a informació pública durant el termini de vint dies hàbils i convocar la licitació per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona es puguin presentar les ofertes que es considerin convenients.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES

ANNEX DECLARACIÓ RESPONSABLE

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UN PIS A SERRAT

ANUNCI

En sessió plenària de data 22 de maig de 2015 es va aprovar el Plec de clàusules administratives i econòmiques particulars reguladores del contracte d’arrendament del bé patrimonial de l’Ajuntament de Queralbs consistent en l’immoble situat a Queralbs al carrer del Mig (Ca l’Apremiant) – Habitatge número 2 per a destinar-ho a habitatge habitual. Així mateix es va acordar sotmetre el plec a informació pública durant el termini de vint dies hàbils i convocar la licitació per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona es puguin presentar les ofertes que es considerin convenients.

PLEC DE CLÀUSULES

ANNEX DECLARACIÓ RESPONSABLE

Perfil de contractant