Relació de preus mínims adjudicats en els permisos de la licitació de caça 2024/ Relación de precios mínimos adjudicados en los permisos de la licitación de caza 2024

SELECTIU ISARD/ SELECTIVO REBECO 

  • Preu mínim adjudicat/ Precio mínimo adjudicado: 1.000,00€
  • No totes les ofertes d’aquest import han sigut adjudicades, únicament unes poques/ No todos las ofertas de este importe han sido adjudicadas, solo unas pocas

TROFEU MUFLÓ / TROFEO MUFLÓN

  • Preu mínim adjudicat/ Precio mínimo adjudicado: 2.151,00€
  • No totes les ofertes d’aquest import han sigut adjudicades, únicament unes poques/ No todos las ofertas de este importe han sido adjudicadas, solo unas pocas

 TROFEU ISARD/ TROFEO REBECO

  • Preu mínim adjudicat/ Precio mínimo adjudicado: 4.201,00€